Nghị định

Nghị định
Nghị định số 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ
Ngày 12 tháng 11 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 155/2018/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ y tế.
Nghị định Số 23/2015/NĐ-CP Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao
NGHỊ ĐỊNH Số: 23/2015/NĐ-CP Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Nghị định số 69/2018/NĐ-CP của Chính phủ
Ngày 15 tháng 5 năm 2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật quản lý ngoại thương
Nghị định số 178/2013/NĐ-CP của Chính phủ - Quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP
Nghị định số 178/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm được ban hành ngày 14 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực từ ngày 31 tháng 12 năm 2013 thay thế cho Nghị định số 91/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm được ban hành trước đó.
Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ - Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ATTP
Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm được ban hành và có hiệu lực từ ngày 2 tháng 02 năm 2018.
Nghị định số 09/2016/NĐ-CP của Chính phủ
Nghị định số 09/2016/NĐ-CP của Chính phủ: quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm quy định về vi chất dinh dưỡng bắt buộc tăng cường vào thực phẩm, thực phẩm bắt buộc tăng cường vi chất dinh dưỡng và trách nhiệm trong việc tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm.
Nghị định số 100/2014/NĐ-CP
Nghị định số 100/2014/NĐ-CP ngày ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo
Nghị định số 75/2017/NĐ-CP của Chính phủ
Nghị định số 75/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế