Quyết định

Quyết định
Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BYT
Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BYT ngày 04/4/2019 Quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật AN toàn thực phẩm
Quyết đình Về kéo dài thời gian thí điểm hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh
Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số: 333/QĐ-TTg Về kéo dài thời gian thí điểm hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định số 1246/QĐ-BYT Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước
Nội dung của Quyết định số 1246/QĐ-BYT Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước, Ban hành kèm theo Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Quyết định 1471/QĐ-BCT
Quyết định 1471/QĐ-BCT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành về lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của bộ công thương
Quyết định số 4288/QĐ-BYT
Quyết định số 4288/QĐ-BYT Ban hành tài liệu hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Health Supplements)
Quyết định số 805/QĐ-BYT
Quyết định số 805/QĐ-BYT về công bố thủ tục hành chính được ban hành tại Thông tư số 52/2015/TT-BYT ngày 21/12/2015
Quyết định số 37/QĐ-ATTP
Quyết định số 37/QĐ-ATTP về việc ban hành Tài liệu tập huấn kiến thức ATTP và Bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về ATTP
Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT
Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 Về việc ban hành Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm
Tài liệu tập huấn kiến thức và bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
Quyết định 216/QĐ-ATTP Ban hành Tài liệu tập huấn kiến thức và bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế