Luật

Văn bản luật
Văn bản hợp nhất 30/VBHN-VPQH
Ngày 10 tháng 12 năm 2018 Văn phòng Quốc hội đã ban hành Văn bản hợp nhất 30/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Luật An toàn thực phẩm của Quốc hội, số 55/2010/QH12
Nội dung của Luật An toàn thực phẩm của Quốc hội, số 55/2010/QH12 do Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2010 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2010.
Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11
LUẬT TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, SỐ 68/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006
 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa do Quốc hội ban hành