Văn bản

Văn bản luật
Luật An toàn thực phẩm của Quốc hội, số 55/2010/QH12
Nội dung của Luật An toàn thực phẩm của Quốc hội, số 55/2010/QH12 do Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2010 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2010.
Nghị định số 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ
Ngày 12 tháng 11 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 155/2018/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ y tế.
Quyết định số 1246/QĐ-BYT Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước
Nội dung của Quyết định số 1246/QĐ-BYT Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước, Ban hành kèm theo Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
QCVN 01-189:2019/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG PHÂN BÓN
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA - QCVN 01-189:2019/BNNPTNT VỀ CHẤT LƯỢNG PHÂN BÓN National technical regulation on fertilizer quality