Hướng dẫn từng bước đăng ký FDA cho nhóm Thực phẩm - Phần 1

29/08/2021    664    5/5 trong 2 lượt 
Hướng dẫn từng bước đăng ký FDA cho nhóm Thực phẩm - Phần 1
Hướng dẫn từng bước đăng ký FDA cho nhóm Thực phẩm

Đăng ký Cơ sở Thực phẩm

Sau khi bạn đã đăng nhập vào Hệ thống Công nghiệp FDA (FIS), hãy chọn "Đăng ký Cơ sở Thực phẩm" từ danh sách các hệ thống có sẵn trên Trang chủ Quản lý Tài khoản Hệ thống Đăng ký và Danh sách Hợp nhất FDA (FURLS) (Hình 1).

Hình 1

Khi đã ở trong hệ thống Đăng ký Cơ sở Thực phẩm (FFR), hãy chọn tùy chọn menu chính “Đăng ký Cơ sở Thực phẩm” để đăng ký cơ sở thực phẩm (Hình 2). Từ menu chính FFR, bạn cũng có thể hoàn thành đăng ký dự thảo, cập nhật đăng ký cơ sở, hủy đăng ký cơ sở, liên kết đăng ký với tài khoản của bạn, tìm kiếm một trong các đăng ký cơ sở của bạn, quản lý đăng ký giữa các tài khoản của bạn, liên kết đăng ký với tài khoản của bạn, xác nhận đã nhận được thông báo qua thư, truy xuất mã PIN duy nhất của đăng ký nếu bị mất hoặc quên, và gia hạn (các) đăng ký của bạn trong thời gian gia hạn hai năm một lần, cứ sau hai năm.

Hình 2

Ở đầu mỗi trang, một thanh trạng thái sẽ theo dõi tiến trình của bạn qua từng bước của quy trình đăng ký trực tuyến (Hình 3). Liên kết trợ giúp (tức là, dấu chấm hỏi màu đỏ ở đầu mỗi trang) sẽ cung cấp trợ giúp cụ thể cho từng trang nếu cần. Để biết tổng quan về tất cả các tệp trợ giúp có sẵn, hãy xem Chỉ mục Hệ thống Công nghiệp của FDA về các Trang Trợ giúp. Ở trên cùng bên phải của mỗi trang, liên kết "Trang chủ FURLS" sẽ đưa bạn trở lại trang chủ FIS / FURLS (Hình 1) và liên kết "Trang chủ FFR" sẽ đưa bạn đến menu chính của Đăng ký Cơ sở Thực phẩm (Hình 2) . Chọn Trang chủ FURLS để đăng xuất khỏi tài khoản của bạn.

Hình 3

Mỗi màn hình cũng bao gồm các nút điều hướng như sau (Hình 4):

Hình 4

  • Trước đó - quay lại một màn hình và tiếp tục nhập thông tin đăng ký. Thông tin đã nhập trên màn hình hiện tại sẽ không được lưu.
  • Tiếp theo - sang màn hình tiếp theo và tiếp tục nhập thông tin đăng ký.
  • Lưu và Thoát - lưu một đăng ký hoàn chỉnh một phần. (Xem Lưu và thoát-Lưu đăng ký đã hoàn tất một phần để biết thêm chi tiết) 

Nhận dạng nhà môi giới

Phần này là bắt buộc. Nếu bạn tạo đăng ký lần đầu tiên, các câu hỏi sau sẽ được hiển thị trước Phần 1 của quy trình đăng ký. Những câu hỏi này sẽ xác định xem bạn có cần đăng ký cơ sở của mình hay không.

Hình 4b

Bất kể câu trả lời nào được chọn, bạn có thể tiếp tục đăng ký cơ sở thực phẩm của mình. Bạn cũng có thể xem câu trả lời của mình trên trang đánh giá đăng ký.

Các trường có trong phần này

Cơ sở này có tham gia sản xuất / chế biến, đóng gói hoặc chứa thực phẩm cho người hoặc động vật tiêu thụ tại Hoa Kỳ không?

Chọn “Không” nếu bạn không phải là nhà sản xuất, chế biến hoặc đóng gói thực phẩm dùng cho người hoặc động vật tại Hoa Kỳ hoặc bạn không nắm giữ các sản phẩm đó.

Bạn là nhà môi giới, nhà phân phối, nhà nhập khẩu / nhà cung cấp?

Chọn “Có” nếu bạn là nhà môi giới, nhà phân phối, nhà nhập khẩu / nhà cung cấp.

Bạn có sở hữu vật chất của hàng hóa không?

Chọn “Không” nếu bạn không sở hữu hàng hóa.

 

Phần 1 - Loại đăng ký 

Phần này là bắt buộc.

Cho biết vị trí của cơ sở đang được đăng ký và liệu bạn có đang gửi đăng ký với tư cách là chủ sở hữu mới của cơ sở đã đăng ký trước đó hay không (Hình 5). (Các tài khoản phụ có tùy chọn xác định xem tài khoản của họ có được tự động liên kết với đăng ký này hay không). Tiếp tục đăng ký khi hoàn tất.

Hình 5

Các trường có trong phần này

Vị trí cơ sở

Chỉ định xem cơ sở nằm trong hay ngoài Hoa Kỳ. Chọn một trong hai tùy chọn sau: Đăng ký trong nước - để cho biết rằng cơ sở nằm ở Tiểu bang hoặc Lãnh thổ của Hoa Kỳ, Quận Columbia, hoặc Khối thịnh vượng chung Puerto Rico. - hoặc - Đăng ký nước ngoài - để chỉ một cơ sở không phải là cơ sở trong nước.

Bạn có phải là chủ sở hữu mới của cơ sở đã đăng ký trước đây không?

Chọn Có nếu bạn đang gửi đăng ký với tư cách là chủ sở hữu mới của cơ sở đã đăng ký trước đó. Chọn Không nếu bạn đang gửi đăng ký cho một cơ sở chưa từng được đăng ký trước đó.

Chức danh của chủ sở hữu trước (tùy chọn)

Chọn một chức danh cho chủ sở hữu trước đó từ một trong các tùy chọn được hiển thị (Ông, Bà, Hoa hậu, Bà, Tiến sĩ, Người khác). Nếu “khác” được chọn, hệ thống sẽ cho phép bạn nhập tiêu đề của riêng mình.

Tên của chủ sở hữu trước đây (tùy chọn)

Nếu bạn là chủ sở hữu mới của một cơ sở đã đăng ký trước đây, hãy cung cấp tên của chủ sở hữu trước đây của cơ sở, nếu biết.

Số đăng ký của chủ sở hữu trước đây (tùy chọn)

Số Đăng ký được FDA chỉ định cho một cơ sở. Nếu bạn là chủ sở hữu mới của một cơ sở đã đăng ký trước đây, hãy cung cấp số đăng ký của chủ sở hữu trước đó cho cơ sở này, nếu biết. Nếu chủ sở hữu mới cung cấp số đăng ký cũ, FDA sẽ gửi thông báo đến chủ sở hữu cũ để tìm kiếm xác nhận và sẽ hủy đăng ký cũ khi nhận được xác nhận hoặc xác nhận độc lập của FDA về việc thay đổi quyền sở hữu, tùy điều kiện nào xảy ra trước. Nếu chủ sở hữu mới không cung cấp số đăng ký cũ, FDA sẽ giữ đăng ký cũ trong cơ sở dữ liệu của mình cho đến khi xác nhận độc lập rằng cơ sở thuộc quyền sở hữu mới.

Bạn có muốn liên kết đăng ký này với tài khoản doanh nghiệp của mình không?

Nếu tài khoản là Tài khoản phụ, thì người dùng có tùy chọn xác định xem tài khoản của họ có được tự động liên kết với đăng ký này hay không

 

Phần 2 - Tên Cơ sở / Thông tin Địa chỉ

Nhập tên và địa chỉ của cơ sở đang được đăng ký. Như một tùy chọn, bạn cũng có thể nhập thông tin về Địa chỉ Gửi thư Ưu tiên nếu địa chỉ đó khác với Địa chỉ Cơ sở.

Phần này là bắt buộc.

Nhập tên, địa chỉ, số điện thoại, số FAX và địa chỉ e-mail của cơ sở đang được đăng ký (Hình 6a).

Nếu bạn muốn hệ thống điền vào phần này bằng cách sử dụng thông tin bạn đã nhập khi tạo tài khoản Quản trị Tài khoản Trực tuyến (OAA), hãy chọn tùy chọn “Tự động điền từ Thông tin Tài khoản”. Chọn “Xóa” để xóa tất cả thông tin đã nhập trên màn hình.

Hình 6a

Các trường có trong phần này

Tên cơ sở

Tên của cơ sở đang được đăng ký.

Hậu tố tên cơ sở

Loại công ty, ví dụ: “công ty”, “tập đoàn” hoặc “giới hạn”.

Quốc gia / Khu vực

Quốc gia / khu vực đặt cơ sở. Đối với đăng ký nước ngoài, hãy chọn quốc gia / khu vực từ menu kéo xuống. (Đối với đăng ký trong nước, United States được điền tự động.)

Địa chỉ (dòng số 1)

Tên đường và số địa chỉ

Địa chỉ Đường phố, Dòng 2

Tên đường và số địa chỉ thứ hai, nếu có. Cũng có thể nhập thông tin như số Suite.

Mã Zip / Mã Bưu điện

Mã Zip / Mã bưu chính của Quốc gia / Khu vực đã chọn nơi đặt cơ sở. Vui lòng nhập 'KHÔNG' vào trường Mã Zip nếu mã Zip không được sử dụng ở Quốc gia / Khu vực đã chọn.

Thành phố

Thành phố nơi đặt cơ sở.

Bang / Tỉnh / Lãnh thổ

Tiểu bang, tỉnh hoặc lãnh thổ nơi đặt cơ sở. Chọn một tiểu bang, tỉnh hoặc lãnh thổ từ menu kéo xuống khi có thể hoặc chọn "Không áp dụng".

Số điện thoại Quốc gia

Đối với đăng ký nước ngoài, mã quốc gia gồm ba chữ số của số điện thoại của cơ sở được đăng ký.

Mã vùng điện thoại

Mã vùng gồm ba chữ số (đối với địa chỉ trong nước) hoặc mã thành phố (đối với địa chỉ nước ngoài) của số điện thoại đăng ký cơ sở.

Số điện thoại

Số điện thoại của cơ sở đang được đăng ký.

Số điện thoại mở rộng

Số máy lẻ, nếu có, được gọi sau số điện thoại, của cơ sở được đăng ký

Số FAX (Tùy chọn) Quốc gia

Đối với đăng ký nước ngoài, mã quốc gia gồm ba chữ số của số điện thoại của máy FAX cho cơ sở được đăng ký.

Số FAX (Tùy chọn) Khu vực

Mã vùng gồm ba chữ số (đối với địa chỉ trong nước) hoặc mã thành phố (đối với địa chỉ nước ngoài) của số điện thoại của máy FAX của cơ sở được đăng ký.

Số FAX (Tùy chọn)

Số điện thoại của máy FAX của cơ sở đang được đăng ký.

Địa chỉ email

Một địa chỉ thư điện tử cho cơ sở đang được đăng ký.

UFI

Số nhận dạng cơ sở duy nhất (UFI) cho phép người dùng xác định cơ sở của người dùng thông qua một số duy nhất, chẳng hạn như số DUNS

 

Phần 3 - Thông tin Địa chỉ Gửi thư Ưu tiên (Tùy chọn)

Phần này là tùy chọn nhưng nếu cơ sở của bạn có địa chỉ gửi thư ưu tiên thì hãy nhập thông tin vào Phần 3 (Hình 6b).

Tên

Tên của cơ sở đang được đăng ký.

Quốc gia / Khu vực

Quốc gia / khu vực đặt cơ sở. Đối với đăng ký nước ngoài, hãy chọn quốc gia / khu vực từ menu kéo xuống. (Đối với đăng ký trong nước, United States được điền tự động.)

Địa chỉ (dòng số 1)

Tên đường và số địa chỉ

Địa chỉ Đường phố, Dòng 2

Tên đường và số địa chỉ thứ hai, nếu có. Cũng có thể nhập thông tin như số Suite.

Mã Zip / Mã Bưu điện

Mã Zip / Mã bưu chính của Quốc gia / Khu vực đã chọn nơi đặt cơ sở. Vui lòng nhập 'KHÔNG' vào trường Mã Zip nếu mã Zip không được sử dụng ở Quốc gia / Khu vực đã chọn.

Thành phố

Thành phố nơi đặt cơ sở.

Bang / Tỉnh / Lãnh thổ

Tiểu bang, tỉnh hoặc lãnh thổ nơi đặt cơ sở. Chọn một tiểu bang, tỉnh hoặc lãnh thổ từ menu kéo xuống khi có thể hoặc chọn "Không áp dụng".

Mã điện thoại Quốc gia (Tùy chọn)

Đối với đăng ký nước ngoài, mã quốc gia gồm ba chữ số của số điện thoại của cơ sở được đăng ký.


Khu vực
 số điện thoại (Tùy chọn)

Mã vùng gồm ba chữ số (đối với địa chỉ trong nước) hoặc mã thành phố (đối với địa chỉ nước ngoài) của số điện thoại đăng ký cơ sở.

Số điện thoại (Tùy chọn)

Số điện thoại của cơ sở đang được đăng ký.

Số điện thoại mở rộng (Tùy chọn)

Số máy lẻ, nếu có, được gọi sau số điện thoại, của cơ sở được đăng ký

Số FAX (Tùy chọn)
Quốc gia

Đối với đăng ký nước ngoài, mã quốc gia gồm ba chữ số của số điện thoại của máy FAX cho cơ sở được đăng ký

Số FAX (Tùy chọn)

Mã vùng gồm ba chữ số (đối với địa chỉ trong nước) hoặc mã thành phố (đối với địa chỉ nước ngoài) của số điện thoại của máy FAX của cơ sở được đăng ký.

Số FAX (Tùy chọn)
Khu vực

Mã vùng gồm ba chữ số (đối với địa chỉ trong nước) hoặc mã thành phố (đối với địa chỉ nước ngoài) của số điện thoại của máy FAX của cơ sở được đăng ký.

Địa chỉ email

Một địa chỉ thư điện tử cho cơ sở đang được đăng ký.

 

Hình 6b

 

Phần 4 - Tên công ty mẹ / Thông tin địa chỉ

Phần này là tùy chọn; nhập nếu có và nếu khác với thông tin đã nhập trong Phần 2 hoặc 3.

Công ty sở hữu cơ sở đang được đăng ký được gọi là Công ty mẹ. (Hình 6c);

Địa chỉ Cơ sở và Địa chỉ Công ty Mẹ không cần phải ở cùng một quốc gia / khu vực. 

Các trường có trong phần này

Nếu thông tin giống với phần khác, hãy kiểm tra phần nào áp dụng.

Chỉ định xem thông tin tên / địa chỉ của công ty mẹ có giống với thông tin đã nhập trước đó hay không. Nếu bạn chọn một trong những thông tin này và quyết định thông tin không phải là những gì bạn muốn, bạn có thể chọn Xóa để hoàn tác và điền thông tin chính xác theo cách thủ công.

  • Chọn Phần 2 nếu tên / địa chỉ công ty mẹ giống với tên cơ sở / thông tin địa chỉ đã nhập trong Phần 2: Tên Cơ sở / Thông tin Địa chỉ. hoặc -
  • Chọn Phần 3 nếu tên / địa chỉ công ty mẹ giống với thông tin địa chỉ nhận thư ưu tiên đã nhập trong Phần
  • 3: Thông tin Địa chỉ Gửi thư Ưu tiên. hoặc -
  • Chọn Không có tùy chọn nào ở trên nếu địa chỉ tên Công ty mẹ của bạn khác với Địa chỉ Cơ sở và Địa chỉ Gửi thư Ưu tiên
  • Chọn Xóa nếu bạn cần xóa Phần 4

Tự động điền từ thông tin tài khoản

Nếu đây là lần đăng ký cơ sở đầu tiên được chủ tài khoản này nhập vào phiên này, tùy chọn này sẽ sao chép dữ liệu địa chỉ công ty từ thông tin tài khoản của bạn. Nếu không, tùy chọn này sẽ tự động điền vào các trường địa chỉ bằng cách sử dụng dữ liệu trong phần này từ lần đăng ký cuối cùng được nhập vào phiên này. Nếu bạn chọn tự động điền và quyết định thông tin không phải là những gì bạn muốn, bạn có thể xóa và nhập thông tin chính xác theo cách thủ công.

Tên

Tên của công ty sở hữu cơ sở đang được đăng ký, nếu khác với tên cơ sở.

Hậu tố tên

Loại công ty, ví dụ: "công ty", "tập đoàn" hoặc "TNHH".

Quốc gia / Khu vực

Quốc gia / khu vực mà công ty mẹ đặt trụ sở. Đối với đăng ký nước ngoài, hãy chọn quốc gia / khu vực từ menu kéo xuống. (Đối với đăng ký trong nước, United States được điền tự động.)

Địa chỉ (dòng số 1)

Tên đường và số địa chỉ.

Địa chỉ Đường phố, Dòng 2

Tên đường và số địa chỉ thứ hai, nếu có. Cũng có thể nhập thông tin như số Suite.

Mã Zip / Mã Bưu điện

Mã Zip / Mã bưu chính của Quốc gia / Khu vực đã chọn nơi đặt cơ sở. Vui lòng nhập 'KHÔNG' vào trường Mã Zip nếu mã Zip không được sử dụng ở Quốc gia / Khu vực đã chọn.

Thành phố

Thành phố nơi đặt trụ sở của công ty mẹ.

Bang / Tỉnh / Lãnh thổ

Tiểu bang, tỉnh hoặc lãnh thổ nơi đặt trụ sở của công ty mẹ. Chọn một tiểu bang, tỉnh hoặc lãnh thổ từ menu kéo xuống khi có thể hoặc chọn "Không áp dụng".

Số điện thoại
Quốc gia (Tùy chọn)

Đối với đăng ký nước ngoài, mã quốc gia gồm ba chữ số của số điện thoại của công ty mẹ.

Mã điện thoại Khu vực (Tùy chọn)

Mã vùng gồm ba chữ số (đối với địa chỉ trong nước) hoặc mã thành phố (đối với địa chỉ nước ngoài) của số điện thoại của công ty mẹ.

Số điện thoại (Tùy chọn)

Số điện thoại của công ty mẹ.

Số điện thoại mở rộng (Tùy chọn)

Số máy lẻ, nếu có, được quay theo số điện thoại của công ty mẹ.

Số FAX (Tùy chọn)
Quốc gia

Đối với đăng ký nước ngoài, mã quốc gia gồm ba chữ số của số điện thoại của máy FAX của công ty mẹ.

Vùng số FAX (Tùy chọn)

Mã vùng gồm ba chữ số (đối với địa chỉ trong nước) hoặc mã thành phố (đối với địa chỉ nước ngoài) của số điện thoại máy FAX của công ty mẹ.

Số FAX (Tùy chọn)

Số điện thoại máy FAX của công ty mẹ.

Địa chỉ E-mail (Tùy chọn)

Một địa chỉ thư điện tử cho công ty mẹ.

 

Nếu cơ sở tiến hành kinh doanh dưới một cái tên khác với tên đã nhập trong Phần 2: Thông tin Địa chỉ / Tên Cơ sở thì hãy điền vào phần này vì cần phải xác định bất kỳ tên thương mại thay thế nào. Ví dụ: hãy hoàn thành phần này nếu bạn mô tả cơ sở của mình là "cũng đang kinh doanh với tên gọi ..." hoặc "cơ sở còn được gọi là ..."

Hình 6c