Tài liệu tập huấn kiến thức và bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

02/11/2020    416    3.5/5 trong 2 lượt 
Tài liệu tập huấn kiến thức và bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
Quyết định 216/QĐ-ATTP Ban hành Tài liệu tập huấn kiến thức và bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
 Số/ ký hiệu: 216/QĐ- ATTP

Cơ quan ban hành: Bộ Y tế

Ngày ban hành: 23/05/2014

Ngày có hiệu lực: 26/05/2014

B Y T
CỤC AN TOÀN THC PHẨM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 216/QĐ-ATTP

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU TẬP HUẤN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM; BỘ CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CHO CHỦ CƠ SỞ VÀ NGƯỜI TRỰC TIẾP SẢN XUẤT THỰC PHẨM, KINH DOANH THỰC PHẨM BAO GÓI SẴN CÓ YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN ĐẶC BIỆT THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ

CỦA BỘ Y TẾ VÀ ĐÁP ÁN TRẢ LỜI

CỤC TRƯỞNG CỤC AN TOÀN THC PHẨM

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Quyết định số 4062/2012/QĐ-BYT ngày 20/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của các Bộ Y tế, Công thương và Nông nghiệp và Phát trin Nông thôn hướng dẫn việc phân công, phi hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

Theo đề nghị của Ông (Bà) Trưởng phòng Thông tin Giáo dục Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này:

1. Tài liệu tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm bao gồm:

- Tài liệu cho người trực tiếp sản xuất chế biến thực phẩm.

- Tài liệu cho người trực tiếp kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn.

2. Bộ câu hỏi sử dụng để đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm và đáp án trả lời.

Điều 2. Cơ quan có thẩm quyền xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm chọn ngẫu nhiên 20 câu hỏi kiến thức chung và 10 câu hỏi kiến thức chuyên ngành trong Bộ câu hỏi để đánh giá kiến thức cho phù hợp với từng đối tượng áp dụng. Thời gian đánh giá là 45 phút.

Điều 3. Giao Phòng Thông tin Giáo dục Truyền thông thường xuyên cập nhập, bổ sung sửa đổi tài liệu và bộ câu hỏi cho phù hợp với thực tế.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2014.

Điều 5. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Cục, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Cục, Thủ trưởng các cơ quan có thẩm quyền xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của ngành Y tế, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
-
Bộ trưỏng (để b/c);
-
TT. Nguyễn Thanh Long (để b/c);
-
S Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
-
Chi Cục ATVSTP các tỉnh, TP;
-
Lưu VT, TT, website Cục.

CỤC TRƯỞNG
Trần Quang Trung

 

 

File đính kèm: Quyết định 216/QĐ-ATTP Ban hành Tài liệu tập huấn kiến thức và bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

Để được hỗ trợ thêm, xin vui lòng liên hệ
0933.643.111 (Ms.Bích Phượng)