Hợp quy phân bón hữu cơ

31/07/2021    1.268    3.56/5 trong 9 lượt 
Hợp quy phân bón hữu cơ
Phân bón hữu cơ chứng nhận hợp quy như thế nào? Phân bón hữu cơ công bố hợp quy tại đâu? Quy trình công bố hợp quy hư thế nào?...

1. Chứng nhận hợp quy phân bón hữu cơ

Chứng nhận hợp quy phân bón chính là hoạt động đánh giá, xác nhận chất lượng của sản phẩm phân bón có phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật hay không. Đây chính là loại hình chứng nhận hợp quy được thực hiện theo sự thỏa thuận của những cá nhân, tổ chức có nhu cầu sở hữu chứng nhận với tổ chức cấp chứng nhận. Quy chuẩn sử dụng để cấp chứng nhận hợp quy phân bón đó chính là những quy chuẩn kỹ thuật theo quy định và yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền. Đối với phân bón hữu cơ thì chứng nhận hợp quy phân bón sẽ được đánh giá theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn.

2. Công bố hợp quy phân bón hữu cơ

Khái niệm về công bố hợp quy phân bón đó chính là việc cá nhân; tổ chức tự công bố sản phẩm phân bón của mình đã phù hợp với các quy chuẩn kỹ thuật; do cơ quan nhà nước có thầm quyền ban hành. Sau khi phân bón của mình nhận được chứng nhận hợp quy phân bón do tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định thực hiện. Tổ chức, doanh nghiệp sẽ phải làm một bộ hồ sơ công bố hợp quy phân bón cho các sản phẩm của mình.

3. Danh sách loại phân bón hữu cơ phải công bố hợp quy

Những loại phân bón hữu cơ cần phải có chứng nhận hợp quy phân bón đó như các loại phân bón hữu cơ, phân bón hữu cơ khoáng, phân bón hữu cơ vi sinh, phân bón hữu cơ sinh học, phân bón khoáng hữu cơ, phân bón vi sinh vật,...

4. Quy trình chứng nhận hợp quy phân bón hữu cơ

Tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành việc chứng nhận hợp quy phân bón hữu cơ sau khi đã thống nhất với tổ chức, doanh nghiệp về việc đánh giá và những yêu cầu khác có liên quan đến việc đánh giá. Quy trình chứng nhận hợp quy bao gồm những bước sau:

- Bước 1: Xem xét, xác định sự đầy đủ và phù hợp của hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp quy phân bón hữu cơ do tổ chức, doanh nghiệp cung cấp

- Bước 2: Thực hiện đánh giá ban đầu về những điều kiện để chứng nhận hợp quy phân bón hữu cơ tại cơ sở

- Bước 3: Đánh giá chứng nhận hợp quy phân bón hữu cơ chính thức

- Bước 4: Báo cáo đánh giá và cấp giấy chứng nhận hợp quy phân bón hữu cơ

- Bước 5:  Công bố hợp quy phân bón hữu cơ

5. Hồ sơ công bố hợp quy phân bón hữu cơ

Hiện nay có hai phương thức để thực hiện công bố hợp quy phân bón mà khách hàng có thể lựa chọn đó là:

Phương thức 1: Công bố hợp quy phân bón dựa trên kết quả của chứng nhận hợp quy phân bón. Hồ sơ bao gồm:

- Bản công bố hợp quy phân bón;

- Bản sao công chứng/chứng thực chứng nhận hợp quy phân bón đã được cấp;

- Bản mô tả chung về sản phẩm phân bón đã được cấp chứng nhận hợp quy.

Phương thức 2: Công bố hợp quy phân bón dựa trên kết quả tổ chức, doanh nghiệp tự đánh giá. Hồ sơ bao gồm:

- Bản công bố hợp quy phân bón;

- Bản mô tả chung về sản phẩm phân bón của tổ chức, doanh nghiệp

- Kết quả thử nghiệm mẫu phân bón;

- Quy trình sản xuất sản phẩm và kế hoạch kiểm soát chất lượng. Ngoài ra tổ chức, doanh nghiệp cũng có thể cung cấp bản sao chứng chỉ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Nếu như tổ chức, doanh nghiệp đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008;

- Kế hoạch giám sát định kỳ hàng năm;

- Báo cáo đánh giá hợp quy phân bón và những thông tin bổ sung cần thiết khác.

6. Kết quả đạt được

- Giấy và dấu chứng nhận hợp quy phân bón;

- Bản tiếp nhận công bố hợp quy phân bón do Sở chuyên ngành cấp.

7. Thời gian thực hiện

- Chứng nhận hợp quy phân bón: Trong vòng 30 ngày;

- Công bố hợp quy phân bón: Trong vòng 7-10 ngày

 TẢI QCVN 01-189:2019/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG PHÂN BÓN

Để được hỗ trợ thêm, xin vui lòng liên hệ
0933.643.111 (Ms.Bích Phượng)